Back to All Events

Reška fotografija do 1950


  • Fotografski muzej Maribor 19 Koroška cesta Maribor, Upravna enota Maribor, 2000 Slovenia (map)

ZGODBA O REŠKI FOTOGRAFIJI

Hobi oziroma amatersko fotografijo lahko na Reki (HR) spremljamo od ustanovitve prve fotografske sekcije ob koncu 19. stoletja. Vse se je začelo 9. Januarja 1897 leta, ko je na pobudo profesorja fizike Petera Salchera  in Sándora Alexandera Rieglera, ranatelja madžarske gimnazije na Reki, ustanovljena fotografska sekcija v Klubu naravoslovnih znanosti. To je začetek amaterske fotografije na Reki in do dandanes se ta zgodovinska in časovna spirala ni prenehala razvijati.
Fotoklub Rijeka je edina fotografska združba na Reki, katera konstantno brez prekinitev sledi organiziranemu duhu hobi fotografije skozi celo dvajseto stoletje pa vse do sedaj.
V tem času se je Fotoklub Rijeka s strokovnim delom in jasnim programskim konceptom profiliral v resno institucijo, katera je prešla hobi nivo in izjemno resno in kompetentno deluje v vseh aspektih fotografskega ustvarjanja. S svojim javnim delovanjem se je prelevil v referenčni center za fotografsko umetnost na širšem geografskem  področju.
Največja vrednost kluba je, da združuje fotografe različnih fotografkih žanrov. V fotografskih izdelkih ne delamo razlike med profesionalnim in hobi fotografskim nivojem, temveč opazujemo fotografijo skozi prizmo dobre oziroma slabe umetnosti. Zagnali smo tudi Festival rečke fotografije PHOTORIin Festival fotografije za mlade Život je ljep(Življenje je lepo).
V naših prostorih deluje Galerija Principij, Sekcija mladih in Sekcija ljubiteljev analogne fotografije. V Galeriji Principij je tudi fotografska knjižnica ter muzejska zbirka fotografske opreme in pribora.  V teku koledarskega leta organiziramo preko štirideset različnih fotografskih aktivnosti kot so razstave, predavanja, delavnice, ....etc. Zaradi naše programske različnosti in umetniške odprtosti je obisk naših programov izjemno velik.  Naši člani so fotografi iz celotne Hrvaške kakor tudi iz Nemčije, Rusije in Amerike.
Za to razstavo sem izbral 30 fotografiji  izmed nekaj tisočih, ketere tvorijo bogat zgodovinski opus v arhivu Fotokluba Rijeka.Fotografije so izbrane po principu; prezentirati presek časa od tridesetih do osemdesetih let prejšnjega stoletja.
Produkcija: Fotoklub Maribor

 

THE STORY ABOUT THE PHOTOGRAPHY IN RIJEKA

We can trace the hobby or amateur photography in Rijeka (Croatia) from the foundation of the first photography section at the end of the 19thcentury.  All has started on the 9thof January 1897 with the initiative of the professor of physics Peter Salcher and of the principal of the Gymnasium in Rijeka Sandor Alexander Riegler to found the photography section in the Association of Natural Sciences. That was the beginning of the amateur photography in Rijeka und up to date this historical and time spiral has not ceased to develop.
The Fotoklub Rijeka is the only photography association in Rijeka, following constantly without interruptions the spirit of hobby photography through the whole twentieth century and until now.
In this time the Fotoklub Rijeka profiled itself by expert work and a clear programme concept in a serious institution, overcoming the hobby level; to work extraordinary serious and competent in all aspects of photographic creation. With their public function it has turned into the reference centre for photographic art in the wider geographical area.
The largest value of the club is that he unites photographers of different photographic genres.  We make no difference among the professional and hobby level of the photographic work, but look at the photography through the prism of good or bad art. We also started the Festival of Rijeka`s Photography PHOTORIand the Festival of youth Life is beautiful(Život je lijep).
The Gallery Principij, the Youth Section and The Section of Digital Photography Enthusiasts are also active at our premises. The gallery Principij also includes the photographic library and the museum collection of photographic equipment and accessories.  Through the calendar year, we organise over forty different photographic activities as exhibitions, lectures, workshops, etc. The number of visitors to our events is extraordinary large due to our programme versatility and artistic openness.  Our members are photographers from all over Croatia, but also from Germany, Russia and America.
For this exhibition, I have selected 30 photographs out of a few thousand, forming the historical opus in the Archive of the Fotoklub Rijeka. The photographs were selected on the principle of presenting a chronological cross section from the thirties to the eighties of the past century. 
Production: Fotoklub Maribor

Earlier Event: September 15
Swarat Ghosh - Ujet
Later Event: September 15
Arne Hodalič - Moja Indija