Back to All Events

Gregor Radonjič


  • Univerzitetna knjižnica Maribor Maribor (map)

Avtor: Gregor Radonjič
Naslov razstave: METAKRAJINE / VZPOREDNE RESNIČNOSTI
Kraj: Likovno razstavišče UKM
Otvoritev: sreda, 12.9.2018 ob 18:00 uri
Produkcija: Fotoklub Maribor

Opis razstave:  
Fotografije v ciklih Metakrajine in Vzporedne resničnosti so rezultat opazovanja pokrajin, sestavljeni v podobe, ki se od fotografiranega motiva bolj ali manj oddaljijo in dobijo nove oblike, s čimer se poskuša ustvariti nekakšen nov pogled v že postavljenem redu stvari. ''Realna'' fotografija – posnetek ''realnega'' stanja - namreč ne obstaja, saj je že ''pogled'' skozi fotografsko optiko vselej drugačen od zaznave človeškega očesa. Z uporabo fotografskega medija pokrajine posledično postanejo mentalne projekcije avtorjevega zaznavanja okolja, subjektivne vizije tega, kar že obstaja in ne le njegovo dokumentaristično beleženje. Postanejo ekspresivne meditacije prostora/prostorov okoli nas.


Avtor: Gregor Radonjič
Naslov razstave: TIŠINE
Kraj: Slovensko narodno gledališče Maribor
Otvoritev: sreda, 12.9.2018

Opis razstave:
Fotografska razstava z naslovom Tišine predstavlja izbor krajinskih fotografij, ki jim je skupno, da predstavljajo kombinacijo tišine in podobe. Predstavljene fotografije niso čisti dokumentarni posnetki, ampak vizualna raziskovanja prostorov med fikcijo in abstrakcijo. S tem prostori postanejo metafore pogleda na realni svet in svet, ki obstaja nezavedno izza njega. S pogledom skozi objektiv so bili transcendentirani v takšno vizualno izkušnjo, ki pomeni fotografovo subjektivno doživljanje prostora.   


CV
Gregor Radonjič je mariborski umetniški fotograf in univerzitetni profesor. Fotografsko ustvarja in razstavlja več kot 25 let. Je avtor 25-ih samostojnih razstav, soavtor dveh knjig s fotografijami in devetih multimedijskih fotografskih projektov. Dva od njih je skupaj s pesnikom Tomažem Brenkom predstavil tudi v spremljevalnem programu Borštnikovega srečanja. Sodeloval je na več kot 60 skupinskih razstavah v tujini in Sloveniji, dvakrat je bil izbran v program slovenskega Meseca fotografije Fotonični trenutki in Festivala fotografije Maribor ter dvakrat v galerijski izbor za Art Photo Budapest. V letošnjem letu je bil izbran v ožji izbor PX3 Prix de la Photographie Paris in Fine Art Photography Award, skupaj s člani Fotokluba Maribor pa se je predstavil v Muzeju likovne umetnosti Osijek (Hrvaška).
Seznam samostojnih razstav (2013-2016):
2016 Sinagoga, Maribor
2016 Mestna galerija, Kulturni center Rogaška Slatina
2016 Galerija Fotokluba Zagreb, Zagreb (Hrvaška)
2015 Zair Azgur Memorial, Minsk (Belorusija)
2014 Fotogalerija Stolp, Maribor
2013 Galerija Fo.Vi, Ptuj


Author: Gregor Radonjič
Title of the exhibition: META-LANDSCAPES / PARALLEL REALITIES
Place: Gallery Likovno razstavišče UKM
Opening: Wednesday, 12th September 2018 at 18:00 hours
Production: Fotoklub Maribor

Description of the exhibition:  
The photographs in the cycles Meta-Landscapes and Parallel Realities are the result of landscape observation, composed into images that more or less move away from the photographed motif and gain new forms, thriving somehow to create a new insight in the already set order of things. The »real« photograph – the shot of the »real« state – actually does not exist, as already the »look« through the camera’s optics is always different from the sensing of the human eye. By the use of the photographic medium on the landscape, the mental projections of the author’s sense of environment consequently become subjective visions of already existent and not only its documentary recordings.  They become expressive meditations of the space/spaces around us.

 

Author: Gregor Radonjič
Title of the exhibition: SILENCES
Place: Slovensko narodno gledališče Maribor
Opening: Wednesday, 12th September 2018

Description of the exhibition:
The photography exhibition with the title Silences presents the selection of landscape photographs with a common note of silence and image combination. The presented photographs are not pure documentary shots, but visual explorations of spaces between fiction and abstraction. With that spaces become metaphors on the view on the real world and on the one existing subconsciously behind it.  With the look through the lens they were transcended into a visual experience of the photographer`s subjective experience of space.   


CV
Gregor Radonjič is an art photographer and university professor based in Maribor. He has created and exhibited photographs for more than 25 years. He is the author of 25 solo exhibitions and co-author of two books with photographs and nine multimedia projects.  He also presented two of them together with the poet Tomaž Brenk in the accompanying programme of the Maribor Theatre Festival (Borštnikovo srečanje). He participated in over 60 collective exhibitions abroad and in Slovenia; he was selected twice in the programme of the Slovenian Month of the Photography Photonic Moments and the Festival of Photography Maribor and twice in the gallery selection for the Art Photo Budapest. This year he was shortlisted at the PX3 Prix de la Photographie Paris and Fine Art Photography Award and presented himself together with the members of the Fotoklub Maribor in the Museum of Fine Arts in Osijek (Croatia).

List of solo exhibitions (2013-2016):
2016 Sinagoga, Maribor
2016 Mestna galerija, Kulturni center Rogaška Slatina
2016 Galerija Fotokluba Zagreb, Zagreb (Croatia)
2015 Zair Azgur Memorial, Minsk (Belaruss)
2014 Fotogalerija Stolp, Maribor
2013 Galerija Fo.Vi, Ptuj