Back to All Events

Branimir Ritonja - Arnuša


  • E2RD Gallery 34 Gosposka ulica Maribor, Upravna enota Maribor, 2000 Slovenia (map)


ARNUŠA

Portret Arnuše je nemogoče obiti zgolj mimogrede, saj s svojim karizmatičnim pogledom obiskovalca priklene nase. Pa ni samo pogled tisti, ki izzove nebesedno komuniciranje med portretiranko in gledalcem, pač pa cela vrsta likovnih elementov, zavoljo katerih portret deluje sodobno, a hkrati historično. Tričetrtinski obrat telesa ter svetlobni klicaj usmerjen v obraz mladenke in definiran z barvno zamolklostjo, ki je slednja prej grizaj kot jasna barvna paleta, še dodatno ustvarjajo atmosfero misterioznosti. Arnušino globoko in narativno pogledovanje postavlja gledalčevemu spominu ob bok nekaj zares izjemnih umetniških del, ki vse do danes s svojimi pronicljivimi pogledi begajo tako ljubitelje umetnosti kot strokovne razprave. Resnobnost mladega dekleta v soju hladnih žarometov ponuja več vprašanj kot odgovorov, zaradi česar nas nekaj nezavednega vedno znova vabi k njenim očem. Arnušin pogled je namreč tako precizen, da gledalca s svojo neposrednostjo preseneti in presune, kot da gre za uvid onkraj naših teles.
Nastanek portreta je igra naključij, saj je Arnuša (ime je sicer nekoliko spremenjeno) mlado dekle iz Maribora, ki jo je fotograf po naključju spoznal na nekem dogodku in kasneje povabil k portretiranju v studio. Branimir Ritonja je za fotografijo Arnušaprejel bronasto medaljo na SALON DES BEAUX ARTS, Carrousel du Louvre Pariz.
Produkcija: Fotoklub Maribor


Branimir Ritonja

Branimir Ritonja ima do danes zabeleženih 48 samostojnih razstav, sodeloval je na preko 600 skupinskih, za svoja dela pa je prejel tudi preko 110 nagrad. Med drugim Plaketo Francoske fotografske zveze, Glazerjevo nagrado z listino za dosežke na področju kulture, Zlato plaketo Zveze kulturnih društev Slovenije in bronasto medaljo na SALON DES BEAUX ARTS, Carrousel du Louvre Pariz.
Rojen je leta 1961 in je diplomiral na Fakulteti za varnostne vede. Kot komaj 12 letni deček v osnovnošolski temnici izdela prvo črno-belo fotografijo. Leta 1981 postane član Fotokluba Maribor, kjer se je sreča z Ivanom Dvoršakom, ki je nekaj naslednjih let njegov mentor. Fotografska zveza Jugoslavije (FZJ) mu 1989. podeli tudi naziv kandidata-mojstra fotografije. V začetku 90. let začne uporabljati kamero srednjega formata. Medtem mu leta 1995 Mednarodna zveza za umetniško fotografijo (FIAP) podeli naziv umetnika fotografije (AFIAP). Kot izjemno aktiven član FK Maribor, leta 1996 postane umetniški vodja njihove Fotogalerije Stolp. Dve leti kasneje prejme naziv mojster fotografije, podeli mu ga Fotografska zveza Slovenije. Tik pred prestopom v novo tisočletje pa začne preizkušati tudi digitalno fotografsko tehniko. Leta 2002 je izvoljen za predsednika Fotokluba Maribor. Istega leta prične eksperimentirati s fotografijo na kamnu. Leta 2007 postane član Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov in DLUM. V Likovnem razstavišču UKM in galeriji DLUM v Mariboru 2011 razstavi serijo portretov mariborskih umetnikov, ki so objavljeni tudi v kronološki publikaciji oz. knjigi 25 let Glazerjeve nagrade. Izbran je bil, da s kolekcijo fotografij »Kaznilnica« leta 2012 predstavlja Slovenjo na potujoči razstavi »Izostritev na srednjo Evropo«.

E-mail: ritonja@branimir.eu
web: www.ritonja.com
gsm: 051 336 991.


ARNOUSHA (ARNUŠA)

Arnousha’s portrait cannot be just passed by, as with her charismatic gaze she chains the visitor to herself. But it is not only the gaze that invokes non-verbal communication between the portrayed women; there is a series of artistic elements, causing the portrait to look modern and at the same time historical. The three-quarter turn of the body and the light exclamation mark, directed into the face of the young lady and defined by colour dullness, being more monochromatic than a clear colour palette, additionally create the atmosphere of mysterious. Arnousha’s deep and narrative gazing is aligned alongside a few really exceptional artistic works in the spectator’s memory, which continue to confuse with their shrewd gazes art enthusiasts as well as expert disputes. The seriousness of the young lady in the dimness of cold spotlights offers more questions than answers, and so something unaware invites us on and on to her eyes. The gaze of Arnousha is namely so precise that by its bluntness the spectator is surprised and shocked as they would be by an insight beyond our bodies.
The creation of the portrait was a play of coincidences, as Arnousha (her real name is a little bit altered) is a young lady from Maribor, met by the photographer accidentally during an event and later invited to the portraying in the studio. Branimir Ritonja was awarded the Bronze Medal for the photography of Arnousha on the SALON DES BEAUX ARTS, Carrousel du Louvre Paris.
Production: Fotoklub Maribor


Branimir Ritonja

Until today, 48 solo exhibitions are recorded for Branimir Ritonja and he participated in over 600 group exhibitions; for his works, he has received over 110 awards, among them the Medal of the Photographic Federation of France, the Glazer’s Charter for achievements in the field of culture, the Golden Medal of the Association of Cultural Societies of Slovenia and the Bronze Medal on the SALON DES BEAUX ARTS, Carousell du Louvre, Paris.
He was born in 1961 and graduated from the Faculty of Security Studies. As a barely 12-year-old boy he made his first black and white photography in the school darkroom. In 1981 he joined the Fotoklub Maribor, where he met Ivan Dvoršak, who was his mentor for the next few years. The Photographic Federation of Yugoslavia (FZJ) awarded him in 1989 also the title Master of Photography Candidate. In the beginning of the nineties, he starts using a medium-format camera. In this time the International Federation of Photographic Art (FIAP) awards him in 1995 the title Artist Photographer (AFIAP). As an extremely active member of the FK Maribor he became the Arts Manager of their Photo gallery Stolp. Two years later he was awarded the title Master of Photography by the Photographic Association of Slovenia. Immediately before the entry into the new millennium he began to experiment with digital photographic technology. In 2002 he was elected President of the Fotoklub Maribor. In the same year he also started to experiment with the photography on stones. In the year of 2007 he became a member of the Association of Slovenia Fine Artists Societies and DLUM (Fine Artists Society Maribor). In the Arts Showroom of the University of Maribor Library and in the Gallery DLUM in Maribor he exhibited in 2011 a series of portraits of artists from Maribor, that were published also in a chronological publication – book on the 25thanniversary of the Glazer’s Award. He was selected in 2012 to represent Slovenia with his collection of photos "Kaznilnica" (Prison) at the travelling exhibition "Focusing on Central Europe".   

E-mail: branimir@ritonja.com
web: www.ritonja.com
mobile phone: +386 51 336 991.